Trafiksäkerheten på Emsalövägen – Möte för Emsalöborna 21.5.2021 kl. 15 Midgård

Trafiken på Emsalövägen har ökat långt över det normala. En massa folk färdas till friluftsområdena på Varlaxudden och på Stornäsudden. På vackra dagar och helger kan det vara över 100 bilar parkerade på båda sidor av vägen till Varlaxudden. Reportage och bilder har funnits i Uusimaa och Östnyland. Den myckna trafiken gör vägen farlig speciellt för cyklister och fotgängare – vägen är alldeles för smal. Trafikbullret är också väldigt störande för de som bor närmare vägen. På vissa raksträckor roar sig motorcyklister med att gasa på och deras ljud kan höras flera kilometer.

Emsalövägen är inte planerad för den nuvarande trafikmängden som allvarligt riskerar trafiksäkerheten – någonting måste göras. Emsalö Byaråd har tillsatt en arbetsgrupp för att utreda olika möjligheter hur trafiksäkerheten på ön kunde åtgärdas. Ett förslag till bl.a. ändrade hastighetsbegränsningar har preliminärt presenterats i Byaboden. Det utgår från att högsta hastigheten skulle vara 60 km/h och att flera varningsskyltar för hjortar sätts upp. Därtill kommer trafikmätningar att göras våren 2021.

Byarådets arbetsgrupp inbjuder alla Emsalöbor till ett möte 21.5.2021 kl 15 på Midgård för att diskutera trafiksäkerheten på Emsalö samt hurudana åtgärder som behövs. Preliminärt hålls mötet inomhus men pga. coronabegränsningar måste det kanske flyttas utomhus. Arbetsgruppen presenterar uppgifter om projektets bakgrund, mätresultat samt ett förslag om på vilka vägavsnitt sänkta hastighetsbegränsningar skulle gälla och var nya varningsskyltar skulle behövas.

Målsättningen för mötet är att få en uppskattning om stödet till förslagen samt att få andra förslag och få en ”fullmakt” att föra ärendet vidare till myndigheterna.

Kartor:

Emsalö nuvarande hastighetsbegränsningar

Förslag till nya hastighetsbegränsningar och varningsskyltar