Byaverksamhet

Emsalö har en aktiv byaverksamhet. Föreningshuset Midgård, som ligger mitt i ön, utgör en central plats olika evenemang och också privata sammankomster. Att fira bröllop på Midgård är populärt. Också midsommarstångens resning drar mycket åskådare också utanför Emsalö.

En annan central plats är Emsalö Byabod i Bengtsby. Speciellt på sommaren är där livligt med alla fritidsbor som bor på ön. Kaféet frekventeras av många som arbetar på ön.

Sommartid ordnades tidigare ett sommartorg på bollplanen men nuförtiden ordnas det på Poukama i norra Emsalö i samband med kaféet.

Bollplanen används bl.a. fotboll och petanqueturnering och på vintern ordnas en isplan om det är kallt tillräckligt.

Olika infrastrukturprojekt har under åren engagerat befolkningen. Vägnamnen skulle översättas när landskommunen gick ihop med Borgå stad. Många dåligt och felaktigt översatta namn kunde fås ändrade. Delgeneralplanen berörde och aktiverade många jordägare.

Vatten- och avloppsprojektet kanske allra mest har engagerat byborna, både för och emot. Senaste infrastrukturprojektet var att få ett optisk fibernät till Emsalö som gör det möjligt för alla hushåll att få supersnabbt bredband.

 

 

Emsalö Byaråd

Föreningen Emsalö Byaråd rf, vars hemort är Emsalö, grundades år 1996. Syftet är bl.a.:
– att förbättra samarbetet och öka trivseln för alla som bor på ön
– att arbeta för en bra allmän servicenivå och stöda öns företagare
– att fungera som kontaktlänk mellan Emsalöborna och myndigheterna

Föreningen har idag ca. 100 medlemmar. Byarådet jobbar aktivt med olika frågor som berör ön.

En ”Skärgårdsutvecklingsplan på Emsalö”, baserad på en enkät, har utarbetats år 2001.

Kommunalt vatten och avlopp har fåtts till ön.

Föreningen har initierat byggandet av ett snabbt bredbandsnät och kabel-TV för hela Emsalö 2013.

Byarådet är medlem i SILMU rf.

Veerksamhetsperioden är nu per kalenderår.

Medlemsavgift 2022 – 2023
Du som vill bli medlem kan betala in medlemsavgiften på 15 € till föreningens konto Aktia FI61 405010 2004 0449. Skriv namn och adress på inbetalningen.

Emsalö Byaråds årsmöte hölls 1.6.2022 på Midgård. På mötet beslöts bl.a. att starta ett projekt rörande gemensam hemsida med Allmogeföreningen.

Följ också upp sidan Aktuellt.

Styrelsen för Emsalö Byaråd 2022 – 2023
Hans Öhberg, ordförande
Berndt Nyberg, sekreterare och vice ordförande
Jari Holstein
Sten Park-Björklund
Kaarina Sinerkari
Lars Wikholm
Filip Sundström
Roger Öhman

 

 

Emsalö Allmogeförening

Emsalö Allmogeförening rf (EAF) är en av de äldsta föreningarna i Borgå, grundad år 1894. Föreningshuset Midgård ägs av Allmogeföreningen som ordnar där allehanda program. Till de mest populära programmen hör resningen av midsommarstången.

Emsalö Allmogeförening historik

Styrelsen 2024:

Mats Juslin, ordförande, tel: 040 5010 289
Merja Fager-Stolt, viceordförande
Ninja Ådahl, sekreterare, tel: 045 6303 062
Sanna Lönnroth                kassör
Karl-Anton Lönnroth     medlem
John Rönnholm              medlem
Terhi Rönnholm             medlem

E-post: emsaloaf@gmail.com

Föreningshuset Midgård, Emsalövägen 644, 06950 Emsalö

www.eafmidgard.nsu.fi

 

 

Emsalö kapell

Emsalö skärgårdskapell i Varlax invigades den 12 juni 1955. Kapellets adress är Emsalövägen 857, Varlax.

Kapellet har sedan dess varit i aktiv användning och många dop och vigslar har skett där.

Gudstjänst kl. 10.00 var tredje söndag i månaden.

Hyra för vigsel och dop 75 € samt därtill egna blommor. Max. 60 personer.
Kontakta Margareta Kindstedt, tel: 040-502 3787.

 

Emsalö Marthaförening

Emsalö Marthaförening grundades år 1916 men har nu uppgått som marthakrets i Borgånejdens Marthor rf.