Letning av kvarts på Emsalö i slutet av sommaren

På Emsalö, Vessö och Pellinge söks lov för kartläggning augusti- september 2023. Ifall inte möjliga besvär hindrar det. Under de två följande åren görs ytundersökningar, 2024 riktade undersökningar och sedan söks tillstånd för letning av malmfyndigheter. Det här framgår från Tukes reserveringsbeslut av 23.5.2023.

Vandaföretaget MaxBe Oy:s ansökan grundar sig på tidigare letningar av malmfyndigheter på dessa områden. Reservering ger inte rätt till letning av malm eller grävningar. Smärre prover får tas. Verksamheten begränsar inte markägares rättigheter eller andra markanvändningsbehov.

Tillståndsbeslut och besvärsinstruktioner hittas med att söka på webben ”Tukes Varauspäätös 23.5.2023” och MaxBe Oy. Besvärstiden utgår 28.6.2023.
TM

Varför har mittlinje på Emsalövägen inte målats söderut från Bengtsby?

Då man diskuterat trafiksäkerheten på Emsalö har det ofta kommit fram att byborna undrat varför mittlinjen målas årligen till Bengtsby, men inte därifrån vidare till Varlaxudden? Saknaden av den målade mittlinjen upplevs som en trafikfara, då människorna kör för nära mitten av vägen och ginar i kurvorna på den smala och kurviga vägen med dålig sikt. Emsalö Byaråd frågade därför NMT-centralen om orsaken till detta. Nedan NMT-centralens svar fritt översatt (se den finska texten):

”Emsalövägens bredd är ca. 6,0 m bred och trafikmängden 749 fordon per dygn. Enligt gällande direktiv skall både mittlinje och sidolinjer målas med denna bredd och trafikmängd. Ett undantag till detta är, om spärrlinjens (den heldragna linjen) andel av vägens hela längd är betydande. Om spärrlinjens andel överstiger 40 % av väglängden, så kan NMT-centralen överväga att inte måla mittlinjen. Då Emsalövägen söderut från Bengtsby (Bengtsby – Varlax lotsstation) är mycket kurvig och backig och har dålig sikt, skulle spärrlinjens andel för den delen av Emsalövägen var över 40 %. Därför har man valt att lämna mittlinjen omålad.

Det är svårt att underhålla mittlinjen på en smal, kurvig väg, då linjerna slits snabbt bort när fordonen kör över linjerna. Man kommer att överväga dragningen av Emsalövägens mittlinjer på nytt när man nästa gång skall belägga vägen och igen måla mitt- och sidolinjerna. Men också då kan det hända att NTM-centralen kommer till samma avvägning att inte måla dem hela vägen till Varlax udden.”