Kulturutfärd till Bosgård 18.7

Årets kulturutfärd torsdagen 18 juli görs till Bosgård som driver ett ekologiskt jordbruk.

Bussen startar klockan 10 från Varlaxudd och plockar upp deltagarna längs med Emsalövägen vid busshållplatserna. På programmet är en guidad tur på gården ca 1,5 timmar. Returen sker vid 15-tiden. Därefter intages en ekologisk lunch på Gården (kött). Vegetariskt alternativ finns också, meddela vid reservering av resan. Anmälning till Hans Öhberg 0500 469 697.

Begränsat antal platser (59) i bussen så resan är i första hand för Byarådets medlemmar. Det går bra att bli medlem, medlemsavgift 15 €/år.
Pris 40 € vuxen och barn under 12 år 25 €. Vin eller öl till maten ingår inte i priset.

Bindande anmälan jämte betalning på föreningens konto senast 8 juli.
Medlemsavgiften (de som inte betalat tidigare) kan betalas samtidigt på samma konto.
Konto: Aktia FI 61 4050 102004 0449

Avloppsvattensystemen i skick före 31 oktober

Fastigheternas avloppsvattenhantering ska vara i godkänt skick senast 31.10.2019 enligt miljöskyddslagen rörande behandling av avloppsvatten på glesbygden. För fastigheterna på Emsalö gäller två skilda fordringar – om fastigheten finns på ett av kommunen fastställt verksamhetsområde eller om fastigheten finns utanför detta område.

För Emsalö finns ett fastställt verksamhetsområde, se Borgå vattens kartor – www.borga.fi/borga-vattens-verksamhetsomrade och gå till kartan över verksamhetsområdet på Emsalö. Enligt gällande lag om vattentjänster måste alla fastigheter inom detta verksamhetsområde vara anslutna till Borgå vatten både rörande vatten och avlopp. På Emsalö gäller det Emsalö by och Byvikens stränder, i Orrby hela stranden mot Orrbyfjärden samt i Bengtsby bycentrum och stranden vid Timmerviken. Vattenandelslagets tidigare verksamhetsområde gäller inte mera. Borgås miljövårdsmyndighet kan bevilja på ansökan befrielse från anslutningsskyldighet.

Om fastigheten finns utanför Borgå vattens verksamhetsområde gäller reningskraven av avloppsvatten enligt miljöskyddslagen. Se nedan hänvisningar till lagar och förordningar.

När det gäller byggnader med bygglov efter 2004 så har de enligt Borgås hemsidor godkända avloppssystem enligt den nya avloppslagen. Det var efter 2004 de stränga reningskraven togs i bruk.

När det gäller avloppssystem för byggnader som uppförts före 1.1. 2004 ska dessa senast 31.10.2019 uppfylla miljöskyddslagens krav.

Om fastigheten finns längre bort från havs- eller sjöstrand än 100 m enligt lagen så gäller reningskrav på sk. basnivå i miljöskyddslagen men om fastigheten är närmare än 100 m från strand eller vattendrag så gäller mycket strängare reningskrav. Borgå stad har dock bestämt att avståndet ska vara 200 m men detta följer inte lagen. Se https://www.borga.fi/lagar-och-foreskrifter-for-avloppsvatten. Dessa strängare reningskrav är de samma som fastställdes i den beryktade avloppsförordningen från 1.1.2004.

Om vattnet bärs in (hämtvatten / kantovesi) och det inte finns WC utan torrdass så behövs inte system enligt nya avloppslagen.

Dessutom finns det i ändringen av miljöskyddslagen från 3.4.2017 (19/2017, §238) en paragraf om fastigheters avloppssystem att behandlingskraven rörande den sk. basnivån inte tillämpas på funktionsdugliga avloppsvattensystem som varit i bruk 9.3.2011 på områden längre än 100 m från strand och där det finns fast bosatta ägare födda före 9.3.1943 alltså 75 år gamla nu. För fritidsfastigheter finns inte denna möjlighet, lagen känner bara till fast bosättning.

Sedan finns det i Borgås byggordning angående fritidsbebyggelse (§7.2) stipulerat att det är förbjudet att ha WC ifall man inte är ansluten till Borgå vattens avloppsvattennät. Så för fastigheterna på Emsalö utanför Borgå vattens verksamhetsområde verkar det finnas tre alternativ:
1) Huset utrustat med WC fordrar anslutning till Borgå vattens avloppsnät.
2) Hämtvatten in och torrklosett – inga åtgärder annat än att en blankett med redovisning av systemet ska finnas tillhanda i huset.
3) Vatten in med pump eller från Borgå vattens vattennät men inte WC utan torrklosett – behövs gråvattenrening som godkänns av Borgå miljöskyddsmyndighet och byggnadstillsynen beroende på var huset finns – nära strand eller längre bort.

I dessa fall – före 2004 byggda system – ska fastighetsägaren ha en skriftlig utredning över avloppssystemet till handa i fastigheten. (Blankett; se borga.fi/att-bygga-och-fornya-ett-avloppssystem).

Lagar och förordningar man kan googla på:

Miljöskyddslagen: 527/2014 kap 16 och uppdaterad lag 19/2017 där datumet 31.10.2019 finns
Basnivå i miljöskyddslagen: 527/2014, § 154b
Förordningen om behandling av hushållsavloppsvatten i områden utanför avloppsnätet: 157/2017

Miljövårdsmyndigheten i Borgå är Borgå miljövård. Chef är Jesse Mether (jesse.mether@porvoo.fi).

Texten är framtagen av en arbetsgrupp från Emsalö Byaråd rf.

 

Bevakningskamerorna vid bron förbjöds!

NTM-centralen vill inte ha skyltar vid vägen av någon konstig anledning fastän sådana bör finnas enligt polisen. Vi hade sådana men dom togs bort! Och dom förbjöd bevakningskamerorna, som varit på i februari, fastän de inte var på vägområdet.
De var på en bom och ansågs vara på vägområdet. Hur högt går riktigt vägområdet?