Emsalövägens trafiksäkerhetsprojekt

Ett invånarmöte hölls 12.6.2021 på Midgårds gårdsplan där Byarådets arbetsgrupp presenterade resultatet av enkäten som delats ut i början juni i postlådorna på Emsalö.
En stor majoritet av enkätsvaren från över 100 hushåll ansåg att trafiksäkerhetsåtgärder behövs. Efter genomgång av arbetsgruppens förslag till åtgärder understödde mötesdeltagarna att Emsalö Byaråd kan rikta en ansökan till NTM-centralen om att bl.a.:

1. Vägens bredd borde ökas
2. Mittlinje målas hela vägen ut till Varlaxudden
3. Mera hjortvarningsskyltar sätts upp
4. Emsalövägens grundhastighet borde ändras till 60 km/h
5. Vissa tätbebyggda korta vägavsnitt kunde ha 40 km/h begränsning

NTM-centralen tycks ha varit beredd att åtgärda hastighetsbegränsningarna genast för de ändrades i september 2021.

Bifogat är den ansökan som skickats till NTM-centralen.

NTM-ansökan