Varför har mittlinje på Emsalövägen inte målats söderut från Bengtsby?

Då man diskuterat trafiksäkerheten på Emsalö har det ofta kommit fram att byborna undrat varför mittlinjen målas årligen till Bengtsby, men inte därifrån vidare till Varlaxudden? Saknaden av den målade mittlinjen upplevs som en trafikfara, då människorna kör för nära mitten av vägen och ginar i kurvorna på den smala och kurviga vägen med dålig sikt. Emsalö Byaråd frågade därför NMT-centralen om orsaken till detta. Nedan NMT-centralens svar fritt översatt (se den finska texten):

”Emsalövägens bredd är ca. 6,0 m bred och trafikmängden 749 fordon per dygn. Enligt gällande direktiv skall både mittlinje och sidolinjer målas med denna bredd och trafikmängd. Ett undantag till detta är, om spärrlinjens (den heldragna linjen) andel av vägens hela längd är betydande. Om spärrlinjens andel överstiger 40 % av väglängden, så kan NMT-centralen överväga att inte måla mittlinjen. Då Emsalövägen söderut från Bengtsby (Bengtsby – Varlax lotsstation) är mycket kurvig och backig och har dålig sikt, skulle spärrlinjens andel för den delen av Emsalövägen var över 40 %. Därför har man valt att lämna mittlinjen omålad.

Det är svårt att underhålla mittlinjen på en smal, kurvig väg, då linjerna slits snabbt bort när fordonen kör över linjerna. Man kommer att överväga dragningen av Emsalövägens mittlinjer på nytt när man nästa gång skall belägga vägen och igen måla mitt- och sidolinjerna. Men också då kan det hända att NTM-centralen kommer till samma avvägning att inte måla dem hela vägen till Varlax udden.”

 

 

Emsalövägens trafiksäkerhetsprojekt

Ett invånarmöte hölls 12.6.2021 på Midgårds gårdsplan där Byarådets arbetsgrupp presenterade resultatet av enkäten som delats ut i början juni i postlådorna på Emsalö.
En stor majoritet av enkätsvaren från över 100 hushåll ansåg att trafiksäkerhetsåtgärder behövs. Efter genomgång av arbetsgruppens förslag till åtgärder understödde mötesdeltagarna att Emsalö Byaråd kan rikta en ansökan till NTM-centralen om att bl.a.:

1. Vägens bredd borde ökas
2. Mittlinje målas hela vägen ut till Varlaxudden
3. Mera hjortvarningsskyltar sätts upp
4. Emsalövägens grundhastighet borde ändras till 60 km/h
5. Vissa tätbebyggda korta vägavsnitt kunde ha 40 km/h begränsning

NTM-centralen tycks ha varit beredd att åtgärda hastighetsbegränsningarna genast för de ändrades i september 2021.

Bifogat är den ansökan som skickats till NTM-centralen.

NTM-ansökan

Störande trafik på Emsalövägen

Coronatiden har gjort att trafiken på Emsalö och oljuden från den blivit mycket störande samt att det skett betydligt mera ofog och nedskräpande.

Coronan har varit det stora plågoriset största delen av året 2020. Vi har alla fått lära oss nya vanor med att tvätta händer oftare, hålla avstånd, hosta i armbågen, armbågshälsning och att bära munskydd. Vi, som bor antingen heltid eller deltid på Emsalö, har ändå förmånen att kunna distansjobba och röra oss utomhus och njuta av naturen.

Det är förståeligt att människor som bor i höghus och i städernas centrum har stort behov av att komma ut på landet och vädra sig. Nu år 2020 har vi fått se en trafikmässig invasion ända från början av året. På våren och sommaren har trafiken genom Emsalö till Föreningen Nylands friluftsområden på Varlaxudden och Stornäsudden varit livlig.

Särskilt motorcyklisterna har ofta kört i avsevärda överhastigheter och förorsakat ett förskräckligt oljud för invånarna med att accelerera i låga växlar på höga varv. Det här har speciellt skett på kvällar och veckoslut. Men också karavaner på 5 – 10 bilar har kört tokigt i höga hastigheter på kvällar och nätter bort från Varlaxudden, eller bara tävlingskört till lotsstationen och tillbaka.

Stornäsuddens gissel har varit en mycket stor trafik på Holsteinsgränden och oljudet det fört med sig då besökarna hamnar att köra genom folks gårdar. Parkeringsplatsen är bara för 10 bilar så det körs av och an för att hitta ställen att parkera på. En annan tråkig sak har varit tältandet som börjat på området och som ibland t.o.m. har lett till bråk mellan tältarna. Ofoget har ökat på området och bl.a. har grillplatsens sitsar söndrats och bränts upp liksom också dassets väggbräder som använts som ved.

Ett tredje problem är fulla ungdomar som slängt öl- etc. burkar i vägrenen ut från bilarna. Sammanfattningsvis är nackdelarna flera och farterna på den mycket smala Holsteinsgränden är höga. Likadana oljuds-, ofogs-, parkeringsplats- och nedskräpningsproblem har man också fått känna av på Varlaxudden och vägen dit. Ibland har man också blivit tvungen att kalla på polisen för att trygga ordningen.

Nära på kollisioner har det varit redan många, några utkörningar också. Till exempel på vägen till Stornäsudden var det i september två utkörningar för att hindra kollision. Nu börjar öns trafiksäkerhet vara i fara. Emsalövägen är smal (det märker man nog om man går på en vandringslänk), kurvig och många gårdsvägar kommer ut direkt till huvudvägen och sikten vid många anslutningar är begränsad! Emsalövägen är helt enkelt inte gjord för den nuvarande trafikmängden!

Polisen har kallats till Emsalö några gånger och de har haft som mål att bli sedda på ön allt som oftast. Polisen rekommenderar att man, när det finns trafik- och oljudsstörningar, ska ringa till 112 och meddela om störandet på Emsalö samt också de störande bilarnas och/eller motorcyklarnas registernummer. Men svårt är det att bötfälla någon när det inte finns ”bevismaterial”.

Genom att meddela till nödnumret om störningar blir vi på Emsalö förhoppningsvis en så stor ”störande faktor” att myndigheterna söker aktivt en lösning på situationen. Men det tar sin tid.

Som invånare på ön vill nog inte uppleva samma sorts vår- och sommarproblem som nu år 2020! Därför har Emsalö Byaråd bildat en arbetsgrupp med uppgift att ta reda på vad man kan göra åt situationen och varifrån hjälp kan fås. Utgående från de uppgifter vi får kan vi sedan göra förslag om möjliga åtgärder för att minska på olägenheterna. Ett mål för arbetsgruppen är att ordna för invånarna på Emsalö ett informationstillfälle i medlet av maj 2021. Till mötet inbjuds förutom öns invånare representanter från Östnylands trafikgrupp samt polisen. Närmare uppgifter om dag och plats (Midgård) meddelar arbetsgruppen senare både på Emsalö hemsida och på andra lämpliga sätt.

Arbetsgruppen tar gärna emot feedback av invånarna på Emsalö angående upplevda störningar (gamla och nya) samt också förslag till åtgärder för hur situationen kan förbättras. Feedback kan skickas till adressen: bebbe.nyberg@iki.fi.

Då projektet kommer att ha en del utgifter så kommer ni väl ihåg att betala medlemsavgiften (nya och gamla medlemmar) till Föreningen Emsalö Byaråd rf.

Medlemsavgift 15 €/medlem på kontot FI61 4050 1020 0404 49.